Grundejerforeningen

"Eskelund"

Referat af ordinær generalforsamling

søndag den 28. juni 2015, kl. 10.00 på Tvillingegården, Birkevangsvej 3.
Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse

4. Behandling af forslag
Per Jensen - vejchikaner
Egon Hansen - affaldsbeholdere

5. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 bestyrelsessuppleant
På valg til bestyrelsen er: Alis Sørensenn, Henning Mejer Mortensen ogJan Legind

På valg som suppleant er: Morten Krag

6. Valg af revisor og revisorsuppleant
På valg som revisor er: Poul Frandsen
På valg som suppleant er: Ole Friis

7. Fastsættelse af kontingent samt "Bro - og Vejopsparing" for det kommende år (forslag fra bestyrelsen: Kontingent kr. 600,00 og Opsparing kr. 700,00, i alt kr. 1.300,00).

8. Eventuelt

 

Formanden Birgit Jensen bød velkommen.

1. Gunnar Harmsen blev valgt som dirigent.

Gunnar Harmsen kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt varslet. Gunnar gennemgik dagsorden og kunne konstatere, at der var indkommet 2 forslag. Dirigenten gav herefter ordet til formanden.

2. Formanden aflagde bestyrelsens beretning for det forløbne år. Kopi vedlagt. Beretning blev godkendt.

3. Henning Mejer Mortensen gennemgik Resultatopgørelse og Balance for perioden 1. maj 2014 – 30. april 2015. Henning redegjorde for nogle enkelte posters indhold. Der var ingen spørgsmål. Regnskabet blev godkendt.

4.

Forslag 1 gik ud på at få etableret vejchikaner.

Der var enighed om, at der bliver kørt for stærkt på vejene i området. Erik Jul Jakobsen mente at det ville give støj med bump på vejen, men at et læsekursus kunne være bedre. Helge mente, at det var bedre at tage fat i dem, som kører for stærkt og minde dem om

hastighedsgrænsen på 20 km. Jan oplyste, at prisen på et asfalt bump er ca. kr. 22.500,00. Søren Buhl har erfaring med, at kommunens tekniske forvaltning skal høres ad, inden der etableres hastighedsbegrænsende foranstaltninger. Thomas har konstateret at postvæsnet også kører for stærkt. Vi skal TÆNKE OVER HASTIGHEDEN. På Molevej er der 40 km, og her bliver der også kørt for stærkt. Birgit vil tage kontakt til Kommunen for at undersøge, hvad der kan gøres.

Forslag 2 gik ud på, at der kommer nye affaldsbeholdere.

Birgit har talt med lederen af renovationsordningen for vores område. Hun kunne fortælle, at det ikke er blevet besluttet i sommerhusområdet, og det skal først behandles, og det tager tid. Der er en som mener, at renovationsmedarbejderne bevidst vender håndtaget på beholderen forkert. Gunnar Harmsen kunne informere om, at affaldsspanden må stå 5 meter inde på egen grund, der skal dog være fast underlag og belysning. Der var flere der mente, at håndtaget på de nye affaldsbeholdere skal vendes. Karl Christian Nielsen kunne fortælle at ordningen med en pose i affaldsspanden fungere fint, og disse poser kan købes på affaldssorteringspladsen. Birgit ville tage kontakt til renovationslederen igen for at gøre opmærksom på, at tidspunktet for skift til beholdere helst skal være forår eller efterår. Henning fortalte, at de nye beholdere måske bliver 2 delt. Egon trækker forslaget. Jan oplyste at bestyrelsen følger med i sagens gang.

5. Alis Sørensen, Henning Mejer Mortensen blev genvalgt til bestyrelsen. Bestyrelsen foreslog Lars Jørgensen til bestyrelsen, Lars blev valgt. Jan Legind blev valgt til suppleant.

6. Revisor og revisorsuppleant blev genvalgt.

7. Bestyrelsens forslag om uændret kontingent kr. 600,00 og opsparring kr. 700,00 til bro- og vejfonden blev godkendt. Det betyder at hver grundejer skal betale i alt kr. 1.300,- for kontingent og opsparing. Egon har observeret, at asfalten er slidt igennem nogle steder. Per mente at det kunne lappes, og firmaet D.O.B fra Brenderup er godt og prismæssigt fornuftigt.

8. Henning spurgte til, hvorfor badebroen er blevet flyttet. Erik Jul Jakobsen oplyste at der var mere sand der, hvor den står nu, og dermed lettere at få broen sat i vandet. Egon syntes, der er meget tang på stranden. Per oplyste, at kommunen har arbejdet med det. Polle har talt med kommunens folk, og de må køre 30 meter på hver side af Molevej. Men vi skal kontakte kommunen om rensning af stranden.

Jørgen takkede bestyrelsen for deres arbejde.

Birgit takkede Jørgen og Gunnar. Hun opfordrede alle til at henvende sig til Allan vedr. fibernet. Der var en som mente, at bestyrelsen skulle bakke mere op omkring fibernet. Birgit kontakter Allan.

Jan oplyste, at 4G via en antenne på taget fungere fint med at godt signal. Polle foreslog FAE til at se på det.

Birgit takkede for i dag og for fremmødet og ønskede alle en god sommer.       Alis Sørensen                    Gunnar Harmsen
referent                           dirigent

Joomla Template - by Joomlage.com