Grundejerforeningen
”Eskelund”
Referat af ordinær generalforsamling
søndag den 29. juni 2014, kl. 10.00 på Tvillingegården, Birkevangsvej 3

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse (se vedhæftede bilag)
4. Behandling af forslag
5. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 bestyrelsessuppleant.
    På valg til bestyrelsen er: Birgit Jensen og Erik Jul Jakobsen.
    På valg som suppleant er: Nyt medlem skal vælges, idet Erik er indtrådt i bestyrelsen
6. Valg af revisor og revisorsuppleant På valg som revisor er: Poul Frandsen På valg som suppleant er: Ole Friis
7. Fastsættelse af kontingent samt ”Bro- og Vejopsparing” for det kommende år
    (forslag fra bestyrelsen: Kontingent kr. 600,00 og Opsparing kr. 700,00, i alt kr. 1.300,00)
8. Eventuelt

 

Formanden Birgit Jensen bød velkommen og opfordrede Generalforsamlingen til at mindes afdøde formand Peter Illum Andersen med 1 minuts stilhed. Derefter foreslog bestyrelsen Gunnar Harmsen som dirigent.

1. Gunnar Harmsen blev valgt som dirigent.

Gunnar Harmsen kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt varslet. Gunnar gennemgik dagsorden og kunne konstatere, at der var indkommet 2 forslag. Dirigenten gav herefter ordet til formanden.

2. Formanden aflagde bestyrelsens beretning for det forløbne år. Kopi vedlagt. Beretning blev godkendt.

3. Henning Mejer Mortensen gennemgik Resultatopgørelse og Balance for perioden 1. maj 2013 – 30. april 2014. Henning
    redegjorde for nogle enkelte posters indhold. Der var ingen spørgsmål. Regnskabet blev godkendt.

4. Forslag 1 gik ud på at få etableret en bil- og trailer parkeringsplads i en af de store rosenbuske ved stranden.
    Der blev livligt diskuteret om lovligheden i at etablere dette og det at ødelægge de skønne rosenbuske. Der blev også henvist til
    at benytte parkeringspladsen og det offentlige areal for enden af molevej. Polle Frandsen trak herefter forslaget.

    Forslag 2 gik ud på at få nedsat et udvalg, der kunne søge fonde m.v. til at etablere en legeplads i rosenbuskene ved stranden.
    Der var ligeledes en livlig diskussion med for og imod en legeplads. Det blev nævnt omkring foreningens/bestyrelsens ansvar
    og om vi har en forsikring til dækning af f.eks. person skader. Der blev også efterlyst en definition på en legeplads, da den
    naturlige legeplads er fantastisk og vedligeholdes fri. Frygten for stor tilstrømning af gæster udefra blev også nævnt.
    Der blev stemt om der skulle nedsættes et udvalg eller ikke. Ved håndsoprækning blev det besluttet, at der ikke skulle
    nedsættes et udvalg.
    Polle Frandsen trak forslaget.

5. Birgit Jensen blev genvalgt til bestyrelsen. Erik Jul Jakobsen ønskede ikke genvalg da han er i brolauget.
    Allan Mogensen blev valgt til bestyrelsen og Signe
    Jeppesen blev valgt til suppleant.

6. Revisor og revisorsuppleant blev genvalgt.

7. Bestyrelsens forslag om at forhøje opsparingen til vejfonden med kr. 200,- blev vedtaget og Henning gennemgik budget for
    2014/2015 som blev godkendt. Det betyder at hver grundejer skal betale i alt kr. 1300,- for kontingent og opsparing.

8. Allan Mogensen informerede om fibernet og har haft kontakt til Energifyn. Han oplyste, at TDC er blevet pålagt inden 1/1 2015,
    at opstille 2 master med 4G signal så det dækker vores område.
    Jan Legind har lavet Eskelundens hjemmeside (www.eskelund.dk). Jan opfordrede alle til at komme med forslag til,
    hvad hjemmesiden kan indeholde. Jan viste lidt rundt på hjemmesiden. Kommentarerne var: Super flot!

    Formanden Birgit Jensen takkede Gunnar Harmsen for en god ledelse af mødet, og en tak til bestyrelsen,
    samt brolauget for et godt samarbejde.
    En tak til generalforsamlingen for deltagelsen. God sommer til alle.

 

    Alis Sørensen                  Gunnar Harmsen
referent                           dirigent

Joomla Template - by Joomlage.com