Grundejerforeningen ”Eskelund”
Referat af ordinær generalforsamling
søndag den 30. juni 2019, kl. 10.00 på Tvillingegården, Birkevangsvej 3.


Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse (regnskab vedlagt).

4. Behandling af indkommende forslag:

Bestyrelsen vil spørge generalforsamlingen om der er stemning for at afholde en fest for
Grundejerforeningen Eskelunds medlemmer. Formålet med festen er, at det bliver muligt at
lære hinanden, i Grundejerforeningen, bedre at kende.
Foreslået festbudget fra bestyrelsen: cirka kr. 10.000.
Hvis der er stemning for forslaget, skal der nedsættes et festudvalg til at arrangere festen.

5. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer: 

Lars Jørgensen (modtager genvalg).
Alis Sørensen (modtager genvalg).
Arne Hansen (modtager genvalg).
Der skal væges en bestyrelsessuppleant.

6. Valg af revisor og revisorsuppleant:
På valg som revisor er: Poul Frandsen.
På valg som suppleant er: Ole Friis.

7. Fastsættelse af kontingent og bro/vejopsparing for det kommende år. Bestyrelsen foreslår
uændret kontingent og bro/vejopsparing.

8. Eventuelt.
*******************************************

1.
Jens meldte sig som dirigent.

2.
Formanden Lars fremlagde årets beretning. Ole foreslog at der skal være en ekstra ordinær generalforsamling om affaldsplads osv. når vi ved mere.
Beretningen er godkendt.

3.
Arne læser regnskabet op.
Der er mange penge i kassen, skal der ikke handles? Den forhenværende kasserer handlede selv med papir og på nuværende tidspunkt er bestyrelsen nødt til at få banken til dette. Det koster et rimeligt stort gebyr og det giver ikke nok afkast i forhold til udgifterne. Der bliver nævnt at det er fornuftigt at beholde pengene i kassen. Regnskabet godkendt.

4.
God ide at holde fest.
Problematisk at der er kontingent penge blandet ind i det. 10.000 kr er måske lidt. Der må meget gerne være egenbetaling eventuelt selv medbringe drikkevarer. De 10.000 kr. er et tilskud til festen. Håndsoprækning for at tilkendegive interessen for, at holde en fest og for at der gives et tilskud på 10.000 kr.. Der er god tilslutning. Det bliver foreslået, at der bliver lagt en forudbetaling. Og der bør være en forhåndstilmelding. Festudvalget består af Polle, Jane, Heidi, Peter og fra bestyrelsen Esther. Tilmelding sendes ud og evt. opkrævning sendes ud til dækning af udgifter til f.eks. bord, stole og telt.

5.
Alle blev genvalgt. Bestyrelsessuppleant Peter Madsen

6.
Revisor: Poul Frandsen, Revisor suppleant: Ole Friis, begge blev genvalgt.

7.
Uændret kontingent og bro/vejopsparing. Kontingent kr. 650,00 og bro/vej opsparing kr. 750,00, i alt kr. 1.400,00

8.
Middelfart kommune har sendt en skrivelse ud om ny affaldsordning i vores område. Det er besluttet, at der vil blive opstillet containere, men ingen ved hvor og hvor mange husstande det skal dække. Det kan aldrig blive placeret på fællesarealet, der vil kystdirektoratet gøre indsigelser. Formanden vil blive indkaldt til møde med Middelfart kommune.

Internettet er super og Ole takker for den gode og store indsats der er blevet gjort.

Der er meget få skraldespande i området omkring molevej og stranden.

Formanden takker for god ro og orden. Dejligt at festudvalget er blevet til.

Referent             Dirigent
Alis Sørensen    Jens Borup

Joomla Template - by Joomlage.com