Grundejerforeningen "Eskelund"

Referat af ordinær generalforsamling

søndag den 30. august 2020, kl. 10.00 på Tvillingegården, Birkevangsvej 3.

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning for det forløbne år.

3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse (regnskab vedlagt).

4. Behandling af indkommende forslag:

5. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 bestyrelsessuppleant.
    På valg til bestyrelsen er: Ester Borup (modtager genvalg).
    Allan Mogensen (modtager genvalg).
    På valg som suppleant er: Torben Hansen

6. Valg af revisor og revisorsuppleant:
    På valg som revisor er: Poul Frandsen.
    På valg som suppleant er: Ole Friis.

7. Fastsættelse af kontingent for det kommende år. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent
    på kr. 1.400.

8. Eventuelt.
******************************

1. Jens blev valgt som dirigent. Han konstaterede at Generalforsamlingen var lovlig varslet.
    Stemmetæller Ole Friis og Lars Grandt

2. Formanden Lars, fremlagde årets beretning. .
    Hjertestarter, er der nogle der kan betjene den? Allan Mogensen har kursus og kan også bistå med
    uddannelse. Vedr. affaldssortering som Middelfart kommune har vedtager - hvor gør vi af det
    daglige affald? Der bliver gjort opmærksom på at, vedtægterne for foreningen Eskelund bør
    overholdes og det som er blevet indkøbt, er lige på kanten. Er det en stor investering eller en lille,
    som ikke behøver generalforsamlings tilkendegivelse? Har man spurgt lokalområdet i Båring vedr.
    Hjertestarter? Har vi brug for Hjertestarteren? Det er et meget ædelt formål, hvorvidt overholder vi
    de bestemmelser der er i vedtægterne. Der går en væsentlig udgift til hjertestarteren i forhold til
    indtægterne. Bestyrelsen skal høre generalforsamlingen for større investeringer.
    Beretningen er taget til efterretning.

3. Arne læser regnskabet op.
    Hvad er motivationen for at lægge de to egenkapitaler sammen? Der er ikke nogen information på,
    hvorfor der er to forskellige fonde og hvad formålet har været. Der har været tre fonde, en vand, en
    vej og bro og en til kontingent. Der skal være styr på, hvad pengene går til. Det bliver foreslået at
    vej- og brofonden bliver fastholdt. Hvor mange tilbud har der været indhentet på vejens
    vedligeholdelse? Der skal ændres i regnskabet så bro- og vejfonden er en særskilt post. Skal der ikke
    handles obligationer? Det er ikke muligt for bestyrelsen at handle papir og bestyrelsen bliver derfor
    nødt til at have hjælp fra banken og dertil er der en udgift. Det oplyses at der kommer en reparation
    på broen og det giver mening at holde bro- og vejfonden for sig selv. Det er en beskyttelse af
    midlerne og det giver mere gennemsigtighed. Skal regnskabet skilles ad? Håndsoprækning 19 for.
    Regnskabet bliver opdelt og sendes ud. Regnskabet godkendt.

4. Indkommende forslag:

a)
Forslag om etablering af fartreducerende vejbump. Hvad kan ændre adfærden for farten i
området? De bump og piller kan give anledning til at man måske skal holde helt stille. Er
det en ide at få sat 20 km skilte op når man kører ud af området. Formålet er at få folk til at
stoppe op. Støjgenerne ved vejbump er store. Formålet er at få farten ned. Ser vi skiltene,
de står lige når man kommer ind i området, evt. få det malet på vejen. Det er blevet
diskuteret for 5 – 6 år siden. Det foreslås, at vi stemmer om det. Et stort lysskilt som
fortæller hvad du må køre. Sten på vejen larmer og nedsætter hastigheden. Støjen ved
vejbump er generende for dem som bor tæt på. Vejbumpene må ikke gøre vejene for smalle
af hensyn til lastbiler. Skal der laves vejbump? Det næste år kan der måske sættes flere
skilte op? Det er en økonomiske billigere mulighed. Der tilbydes at 20 km skiltet flyttes til
Eskelundsvej 3 således at 20 km skiltet bliver mere synligt. Skal bestyrelsen arbejde med
vejbump? 10 for og 14 imod.
Skal bestyrelsen arbejde med andre hastigsænkende tiltag? Vedtaget.

b)
Forslag om dialog med kommunen vedr. lokalplaner. Hvilken udvikling ønsker kommunen
i forhold til huse? Husene på kystvejen er store, men det er helårshuse. Det er uden for
bestyrelsens område.

c)
Forslag om et udvalg til at undersøge et større legeområde på fællesarealet end i dag.
Udvalg til at udvide legeområde. Der anbefales at petanque banen ikke nedlægges.
Nedsætte et udvalg som undersøger mulighederne og det kan lægges frem på næste års
generalforsamling. Det forslås at der evt. afholdes en ekstraordinær generalforsamling.
Meningen er at legepladsudvalget undersøger mulighederne. Vi stemmer om der skal
nedsættes et udvalg? Vedtaget.
Legepladsudvalget består af Morten, Peter, Hardy og fra bestyrelsen Alis.

d)
Forslag vedr. fælles affaldsløsning med kuber - Middelfart kommune. Kommunen har
meldt ud med at der skal være én affaldsstation. Kommunen har besluttet at
sommerhusområder skal med i den kommende affaldsordning. Der nedsættes en
arbejdsgruppe på to personer som arbejder med kommunen om affaldsordningen. Thomas
forslås at være med. Det oplyses at Båring sommerlands sommerhusejere kæmper med
kommunen og at det måske var en god ide at kontakte dem. Thomas, og Lars (formanden i
bestyrelsen) arbejder videre. Forslaget godkendt.

e)
Fjerne sten og fylde op med sand. Forslaget blev under formandens beretning opfyldt og
udgår derfor.

5. Alle blev genvalgt. Bestyrelsessuppleant genvalgt.

6. Revisor: Poul Frandsen, Revisor suppleant: Ole Friis, begge blev genvalgt.

7. Uændret kontingent kr. 1.400,00. Det bliver delt op og fordelingen bliver som tidligere.

8. Evt. Vi har talt meget om hastigheden. På molevej er der 40 km der er ingen gang- eller cykelsti.
    Bestyrelsen takkes for deres arbejde. Det er vigtigt at bestyrelsen overholder de regler og vedtægter
    som er besluttet.
    Kan man bede kommunen, om meddelelse evt. til formanden, at badevandet er forurenet.
    Kommunen tager det blå flag ned og sætter skilte op når det frarådes at bade. Der kommer også
    oplysninger på facebook.
    Jens takker for god ro og orden.
    Formanden takker for god ro og orden og takker for fremmødet.

Referent                    Dirigent
Alis Sørensen           Jens Borup

Joomla Template - by Joomlage.com