Grundejerforeningen ”Eskelund”

Referat af ordinær generalforsamling
søndag den 25. juni 2017, kl. 10.00 på Tvillingegården, Birkevangsvej 3.


Dagsorden:

1.   Valg af dirigent

2.   Bestyrelsens beretning for det forløbne år

3.   Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse (regnskab vedlagt)

4.   Behandling af forslag

            Bestyrelsen - ingen

            Medlemmer -

5.   Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 bestyrelsessuppleant

           På valg til bestyrelsen er:
               Lars Jørgensen
               Henning Mejer Mortensen
               Alis Sørensen

          På valg som suppleant er:  Jan Legind

6.    Valg af revisor og revisorsuppleant

               På valg som revisor er:  Poul Frandsen

               På valg som suppleant er:  Ole Friis

7.   Fastsættelse af kontingent samt ”Bro - og Vejopsparing” for det kommende år
      (forslag fra 
bestyrelsen: Kontingent kr. 600,00 og opsparing kr. 700,00,   i alt kr. 1.300,00)

8.  Eventuelt

 

Formanden Lars Jørgensen bød velkommen.

 1. Gunnar Harmsen blev valgt som dirigent.
  Gunnar Harmsen kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt varslet. Gunnar gennemgik dagsorden og kunne konstatere at der ikke var indkommet nogen forslag. Dirigenten gav herefter ordet til formanden.

 2. Formanden aflagde bestyrelsens beretning for det forløbne år. Beretning blev godkendt.

  Per spurte ind til om der kan sættes et skilt op, som forbyder store lastvogne at køre ind i området. Lars Grandt kunne fortælle at han havde en aftale med en entreprenør og det blev ikke overholdt. Formandens kommentar til dette er, at hvis entreprenøren reetablere rabatterne kan det accepteres, at der bliver kørt med store lastvogne.

 3. Henning Mejer Mortensen gennemgik Resultatopgørelse og Balance for perioden 1. maj 2016 30. april 2017. Henning redegjorde for nogle enkelte posters indhold. Henning takkede Helge for at vi har et flot græsareal med meget få muldvarper. Der var ingen spørgsmål. Regnskabet blev godkendt.

 4. Der var ingen forslag fra Bestyrelsen og heller ikke fra medlemmerne.

 5. Lars Jørgensen, Henning Mejer Mortensen og Alis Sørensen blev genvalgt til bestyrelsen. Jan Legind blev genvalgt til suppleant.

 6. Revisor og revisorsuppleant blev genvalgt.

 7. Bestyrelsens forslag om uændret kontingent kr. 600 og opsparing kr. 700 til bro- og vejfonden blev godkendt. Det betyder at hver grundejer skal betale i alt kr. 1300 for kontingent og opsparing.

8. Poul Frandsen spurte om hvem der er forpligtiget til at holde stien mellem Eskelundsvænget og molevej. Den er ved at gro til. Ole Friis kunne fortælle at alle hække der står mod vej, nord og vest tilhører Grundejeren og denne har dermed forpligtigelsen til at klippe buske og hække. Der var tvivl om vandløbet er skel!

Poul Frandsen eftersøgte en bom for enden af Eskelundsvænget, som der engang har været, da der er en del trafik. Han nævnte at det var en mulighed, at beboere fra Eskelundsvej kørte på stranden med hæk affald ad den nedkørsel der er for enden af vejen så der ikke var så mange der benyttede nedkørslen for enden af Eskelundsvænget. Det blev nævnt at nedkørslen for enden af Eskelundsvej er meget fugtig.

Der kom igen i år en henstilling fra Generalforsamlingen om, at der bliver kørt for stærkt på vores veje. 20 km er hastighedsgrænsen i vores lille område og er til gavn for alle.

Der blev forslået at etablere en hjertestarter - Per oplyste at trygfonden kan levere, men at der skal betales et gebyr hvert år. Jan Legind kunne informere at, en hjertestarter har brug for strøm.

Der blev spurt ind til græsslåning om aftenen. Det er et irritationsmoment, at der bliver slået græs ved spisetid. Det blev nævnt, at græsslåning ved spisetid er uden hensyntagen til andre beboere! ?Kunne der være en pause mellem kl. 17-20?

Formanden bad om at vise respekt for naboer og henstiller til at tænke på andre end sig selv.

Der ligger sort ral i en indkørsel og næsten helt ud på vejen. Det henstilles til at der ryddes op. Gunnar Harmsen vil gerne tale med naboen.

Formanden takkede for fremmødet og ønskede en god sommer. Lars Grandt takkede bestyrelsen for deres arbejde.

Alis Sørensen                      Gunnar Harmsen

Referent                                  Dirigent


Efter Generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig således:

Formand: Lars Jørgensen
Kasserer: Henning Mejer Mortensen
Sekretær: Alis Sørensen

Best. medl.: Birgit Jensen og Allan Mogensen
Suppleant: Arne Hansen og Jan Legind

 

Joomla Template - by Joomlage.com