Grundejerforeningen ”Eskelund”

Referat af ordinær generalforsamling
søndag den 1. juli 2018, kl. 10.00 på Tvillingegården, Birkevangsvej 3.

 

 

 

Dagsorden:

 

1.  Valg af dirigent

2.  Bestyrelsens beretning for det forløbne år

3.  Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse (regnskab vedlagt)

4.  Behandling af forslag:

     Bestyrelsen: Nye ordensregler for medlemmer, forslag til nye regler vedlagt.

     Medlemmer -

5.  Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 bestyrelsessuppleant

     På valg til bestyrelsen er: Birgit Jensen, (ønsker ikke genvalg).
     Allan Mogensen.
     På valg som suppleant er: Henning Mejer Mortensen, (ønsker ikke genvalg).

6.  Valg af revisor og revisorsuppleant

      På valg som revisor er: Poul Frandsen
      På valg som suppleant er: Ole Friis

7.  Fastsættelse af kontingent samt ”Bro - og Vejopsparing” for det kommende år (forslag fra bestyrelsen: Kontingent kr. 650,00 og bro/vej opsparing kr. 750,00, i alt kr. 1.400,00, en forhøjels på i alt kr. 100,00).

8.  Eventuelt

 

 

Formanden Lars Jørgensen bød velkommen og bad forsamlingen om at rejse sig og holde et
minuts stilhed for at mindes og ære vores mangeårige kasser i foreningen Henning Mejer Mortensen

1. Gunnar Harmsen blev valgt som dirigent.
Gunnar kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt varslet. Gunnar gennemgik dagsorden og kunne konstatere at der var indkommet fire forslag. Gunnar læste dem op. Dirigenten gav herefter ordet til formanden.

2. Formanden aflagde bestyrelsens beretning for det forløbne år. Beretning blev godkendt.
Vedr. den nye EU dataforordning og medlemslister mente Ole Friss, at det var til gavn for alle, at man kunne få fat i naboen i tilfælde af ulykke, indbrud eller lignende. Hvis listerne ikke kunne sendes ud er den rigtige vej, at kontakte formanden som så kontakter husejeren. Arne supplerede med nye oplysninger om samtykke.

Der blev spurgt ind til den permanente badebro som Middelfart kommune har planer om at opsætte ud for molevej.
Beretningen blev godkendt.

3. Arne Hansen gennemgik Resultatopgørelse og Balance for perioden 1. maj 2017 – 30. april 2018. Arne redegjorde for nogle enkelte posters indhold. Nyt gyngestativ, græsslåning, fjernelse af afbrændt bål rester samt gave til Henning.

Grethe Jul Jakobsen spurgte om badebroens brugere er forsikret. Der står på badebroen at, det er på eget ansvar at benytte broen, men når den lægges ud og tages op er personerne der er i foreningens virke forsikret i tilfælde af en ulykke.

Per spurgte om det var en mulighed at sælge vores bro til Middelfart kommune, dette blev hurtigt uddebatteret og Per sagde at det var bare en tanke.

Ole Friss oplyste at det blå flag og den blå sten markere et bestemt område, hvor Middelfart Kommune har tilsynspligt.

Regnskabet blev godkendt.

4. Behandling af forslag: Bestyrelsens forslag om ændrede ordensregler. Ordensreglerne blev læst op punkt for punkt og blev godkendt.

a. Forslag fra Polle Frandsen om, at der er børn der har fået en fod i klemme på badebroen mellem fagene og om at opsætte en halv bom som kan nedsætte farten på bilerne til og fra det grønne område.

Badebroen tager Erik Jul Jakobsen sig af for at finde en løsning. Bestyrelsen finder en løsning på en bom for enden af Eskelundsvænget. Der var dog enighed om, at den kant som er for enden af vænget til friarealet er så høj at det er en fartnedsættelse i sig selv. Forslaget blev godkendt.

b. Forslag om at udvide tiden, hvor der kan slås græs om lørdagen især for udlejningshuse. Dette punkt blev behandlet under punktet med ordensregler. Forsamlingen blev enig om at der står BØR og dette ord gør, at man i nødstilfælde kan slå græs uden for den angivet tidsramme.

c. Forslag om at Grundejerforeningen Eskelund går aktivt ind i et samarbejde med Energi Fyn om etableringen af fibernet i Grundejerforeningen Eskelunds område.

Der blev lagt informationsmateriale på bordene fra Energi Fyn samt nogle beregninger som Thomas Mollerup Kristensen og Allan Mogensen havde lavet. Thomas informerede om, at prisen for tilslutning kr. 3000.- pr. sommerhus/helårshus er til nærmeste hjørne af huset fra vejen og er et engangsbeløb. Thomas nævnte, at man skulle lægge mærke til hastigheden og stabiliteten af fibernettet og dette var en stor fordel i forhold til andre udbydere af bredbånd. Han nævnte også at etableringsudgiften er tilskudsberettiget og at det er nu man skal melde sig på ellers er "toget kørt". Der blev spurt om der er mulighed for dvaletilstand og det undersøges. Thomas og Allan vil forsøge at få Energi Fyn ud til et informationsmøde, hvor der kan stilles spørgsmål. Der er lagt fiber på kystvejen. Allan tilbød, at de medlemmer som gerne vil have fibernet kunne melde sig til ham efter Generalforsamlingen, der skal kun være 50% af medlemmerne (dvs. 25 husstande) for at det kan lade sig gøre. Forslaget blev godkendt.

5. Allan Mogensen blev genvalgt og Jan Legind indtrådte i bestyrelsen. Esther Borup og Torben Hansen blev valgt som suppleanter.

6. Revisor og revisorsuppleant blev genvalgt.

7. Bestyrelsens forslag om forhøjelse af kontingent til kr. 650 og opsparing til kr. 750 til bro- og vejfonden blev godkendt. Det betyder at hver grundejer skal betale i alt kr. 1400 for kontingent og opsparing.

8. Allan oplyste at han har lavet en lukket facebook gruppe, hvor der kan lægges billeder, informationsmateriale og andet op. Det som bliver lagt ind er ikke offentligt tilgængeligt. Jan har lagt et link på hjemmesiden til facebook så man nemt kan komme på. Magda spurgte ind til, om man kunne sikre, at dem som ikke er bruger af facebook ikke bliver udelukket. Det vil bestyrelsen selvfølgelig bestræbe sig på.

 

Formanden takkede Gunnar for at lede Generalforsamlingen og for fremmødet og ønskede en god sommer.
Ole Friss takkede bestyrelsen for deres arbejde.

 

 

Alis Sørensen                                                           Gunnar Harmsen
Referent                                                                        Dirigent

 

 

Efter Generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig således:

Formand: Lars Jørgensen
Kasserer: Arne Hansen
Sekretær: Alis Sørensen
Best. medl. Allan Mogensen og webmaster Jan Legind

Suppleant: Esther Borup og Torben Hansen

 

 

 

 

 

 

 

Joomla Template - by Joomlage.com