Grundejerforeningen ”Eskelund”  Referat af ordinær generalforsamling

søndag den 27. juni 2021, kl. 10.00 på Tvillingegården, Birkevangsvej 3.

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, ved formanden.
 3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse (regnskab vedlagt).
 4. Behandling af indkommende forslag:
  Bestyrelsen foreslår vedtægtsændring, forslag udsendt med indkaldelse.
  Ole Friis foreslår vedtægtsændring, forslag udsendt med indkaldelse.
  Peer Gudmund Jensen foreslår stabilisering af rabatter ud mod Molevej.
  + eventuelle øvrige forslag som er indkommet senest 8 dage før generalforsamling
 5. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen.

  På valg til bestyrelsen er:
  Lars Jørgensen (modtager genvalg)
  Arne Hansen (modtager genvalg)
  Alis Sørensen (modtager genvalg)

  På valg som suppleant er: Peter Madsen
 6. Valg af revisor og revisorsuppleant:

  På valg som revisor er: Poul Frandsen.
  På valg som suppleant er: Ole Friis.

 7. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
  Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på kr. 650 til ejerforening og kr. 750 til bro- og vejfond.

 8. Eventuelt

************

************

 1. Thomas Mollerup Kristensen blev valgt som dirigent. Han konstaterede at Generalforsamlingen var lovlig varslet.
 2. Formanden Lars, fremlagde årets beretning. Se vedhæftet. Beretningen blev godkendt.
 3. Arne læser regnskabet op. Regnskabet blev godkendt.
 4. Indkommende forslag:

  Forslag fra bestyrelsen til vedtægtsændringer for Grundejerforeningen Eskelund. §4 som omhandler at der sendes indkaldelse ved almindeligt brev dette ændres til at der indkaldes pr. mail.
  Dette forslag blev enstemmigt godkendt.

  Forslag fra Ole Friis og bestyrelsen til vedtægtsændring for Grundejerforeningen Eskelund.
  §8 som handler om bestyrelsens bemyndigelse til for ”Ejerforeningens kapital” eksklusive Bro og Vejfonden, at foretage mindre investeringer på op til 25% af egenkapitalen.
  Bestyrelsen har bemyndigelse til for ”Bro og Vejfondens kapital” at iværksætte reparationer/vedligeholdelse af bro og veje. Ved ny anlæg/indkøb for Bro og Vejfondens kapital skal det godkendes af generalforsamling.
  Dette forslag blev enstemmigt godkendt.

  Det foreslås at der indsættes en ny §7a: ”§7a: Foreningens årsregnskab skal udarbejdes i overensstemmelse med reglerne for god regnskabspraksis for grundejerforeninger.
  Med det formål at opbygge en reserve til imødegåelse af fremtidige udgifter til ny anlæg/indkøb og vedligeholdelse af badebro og vej etableres en bunden reserve under egenkapitalen benævnt Bro- og Vejfond. Det er således alene udgifter, som kan henføres ny anlæg/indkøb og reparation/vedligeholdelse vedrørende badebro og vejnettet i foreningens område, som kan fradrags denne reserve.
  Den bundende reserves størrelse opgøres således, at reserven hvert år forhøjes med det kontingent, som opkræves til Bro- og vejfonden og formindskes med de omkostninger som kan henføres til reserven jævnfør ovenstående.
  Årsregnskabet udarbejdes med en kapitalkonto for ”Ejerforening” og en kapitalkonto for ”Bro og Vejfond”.
  Dette forslag blev enstemmigt godkendt.       

  § 7 ændres: ….pålignes medlemmerne et årskontingent der er opdelt på henholdsvis: kontingent til ”Ejerforening” og kontingent til ”Bro- og Vejfonden”, hvis størrelser…..
  Det blev ligeledes nævnt at, hvis der ikke er kapital nok på bro og vejfonden kan der tilføres midler fra ejerforeningen, men ikke omvendt.
  Forslaget blev enstemmigt godkendt.

  Da 2/3 af beboerne ikke var til stede skal der foregå en ekstraordinær generalforsamling for at disse forslag kan vedtages. 

  Forslag fra Peer Gudmund Jensen stabilisering af rabatter ud mod Molevej. Peer uddybede forslaget. Bestyrelsen bemyndiges til at iværksætte stabilisering af rabatterne ud mod Molevej.
  Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

 5. Alle i bestyrelsen blev genvalgt. Bestyrelsessuppleant genvalgt.
 6. Revisor: Poul Frandsen, Revisor suppleant: Ole Friis, begge blev genvalgt.
 7. Uændret kontingent til Ejerforeningen kr. 650,00. Kontingent til Bro og Vejfonden kr. 750,00.
 8. Kan badebroen blive lagt ud tidligere på året. Brolauget tager højde for vejr og vind og det kan medføre store skader på broen, hvis der kommer en storm. Brolauget tager forslaget til sig.

 

Ekstra ordinær generalforsamling                                                            søndag d. 27/6 2021

 

Vedtægtsændringerne i §4, §7, indsættelse af §7a samt ændring i §8.

Alle vedtægtsændringer, samt indsættelse af §7a blev enstemmigt vedtaget.

Der blev spurgt ind til om der kan gøres noget for, at der ikke køres for stærkt på vænget?
Bestyrelsen vil arbejde videre med en mulig løsning på problemet.

Ole Friis takkede bestyrelsen for arbejdet i det forløbne år. 


Referent                                                                                   Dirigent

Alis Sørensen                                                                           Thomas Mollerup Kristensen

                                                    

Joomla Template - by Joomlage.com