Grundejerforeningen
”Eskelund”

Referat af ordinær generalforsamling
søndag den 24. juni 2012, kl. 10.00 på Tvillingegården, Birkevangsvej 3.

 


Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse(se vedlagte bilag)
4. Behandling af forslag
5. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 bestyrelsessuppleant
    På valg til bestyrelsen er : Peter Illum Andersen (modtager genvalg)
    Birgit Jensen(modtager genvalg)
    På valg som suppleant er: Erik Juul Jacobsen (modtager genvalg)
6. Valg af revisor og revisorsuppleant
    På valg som revisor er : Poul Frandsen
    På valg som suppleant er : Ole Friis
7. Fastsættelse af kontingent samt ”Bro- og Vejopsparing” for det kommende år (forsalg fra bestyrelsen: uændret kontingent og opsparing =kr. 600,00 og kr. 500,00)
8. Eventuelt


Formanden Peter Illum Andersen bød velkommen og foreslog Gunnar Harmsen som dirigent. Gunnar Harmsen blev valgt som dirigent.

1. Gunnar Harmsen kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt varslet. Gunnar gennemgik dagsorden og kunne konstatere, at der var indkommet 3 forskellige forslag. Dirigenten gav     herefter ordet til formanden.

2. Formanden aflagde bestyrelsens beretning for det forløbne år. Kopi vedlagt. Beretning blev godkendt.

3. Henning Mejer Mortensen fremlagde årsregnskabet. Der var et afklarende spørgsmål i forhold til obligationer og det tab foreningen havde sidste år. Der blev udtrykt tillid til Hennings dispositioner. Regnskabet blev godkendt.

4.
          1. Fra Poul Frandsen: Nye fodboldmål på det grønne fællesareal. Hvor langt er bestyrelsen nået med ”den nye bro”.
          2. Fra Poul Frandsen: Der er høje træer i området, skal vi stemme om et hegnssyn?
          3. Kirsten Christensen: Hvornår bliver grøften vest for Eskelundsvænget renset op?

          Poul Frandsen uddybede sit forslag. Når der spilles fodbold mangler der nogle ordentlige mål med net, bolden løber langt væk.
          Græsset er også for langt og der spørges ind til, hvor ofte Erik Lillelund slår græsset og om det ikke kunne gøres en gang i ugen og evt. lidt tættere.
          Jan kunne oplyse at 2 nye mål inkl. net koster ca. kr. 15.000,00.
          I formandens beretning var status for ”den nye bro”. Det blev vedtaget at bestyrelsen skulle købe 2 nye mål inkl. net og få græsset slået lidt oftere.

          Poul Frandsen uddybede sit forslag og gav udtryk for at de høje træer genere i den periode de smider med pollen.
          Han spurgte ind til om bestyrelsen ikke kunne sørge for at der kom hegnssyn på.
          Ole Friis mente ikke at det er grundejerforeningens opgave, men den enkelte grundejer at tale med ejeren af de høje træer.
          Henning læste et brev op fra 1998, som tidligere er blevet sendt ud til grundejerne vedr. de høje træer.
          Det blev besluttet at dette reviderede brev sendes til alle grundejere.

          Kirsten Christensens forslag om oprensning af dræn. Det påhviler den enkelte grundejer at rense sit dræn.

5. Alle blev genvalgt.

6. Begge blev genvalgt.

7. Henning gennemgik Resultatopgørelse og Balance for perioden 1. maj 2011 – 30. april 2012. Bestyrelsens forslag om uændret kontingent (kr.600,-) og opsparing(kr. 500,-) blev vedtaget.

8. Henning oplæste et indlæg i bladet ”Mit sommerhus”, som gjorde opmærksom på at det kunne være en fordel med et punkt i vedtægterne vedr.
    genetablering af rabatter og vej efter endt byggeri.

    En venlig opfordring til hundelufterne: at huske posen til at samle op efter sin hund.
    En venlig henstilling til at overholde hastigheden på 20 km/t i vores område, da der er mange børn.

Formanden Peter Illum Andersen takkede Gunnar Harmsen for en god ledelse af mødet, og generalforsamlingen for de indkommende forslag og deltagelsen. God sommer til alle.


Alis Sørensen                                                  Gunnar Harmsen
referent                                                            dirigent

 

Joomla Template - by Joomlage.com