Grundejerforeningen ”Eskelund”

Referat af ordinær generalforsamling
søndag den 26. juni 2016, kl. 10.00 på Tvillingegården, Birkevangsvej 3.

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse

4. Behandling af forslag

    Bestyrelsen - Græsrabatter langs vejen

5. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 bestyrelsessuppleant

    På valg til bestyrelsen er: Birgit Jensen og Allan Mogensen

    På valg som suppleant er: Signe Jeppesen

6.  Valg af revisor og revisorsuppleant

    På valg som revisor er: Poul Frandsen

    På valg som suppleant er: Ole Friis

7.  Fastsættelse af kontingent samt ”Bro - og Vejopsparing” for det kommende år (forslag fra

     bestyrelsen: Kontingent kr. 600,00 og Opsparing kr. 700,00, i alt kr. 1.300,00)

8.  Eventuelt

Formanden Birgit Jensen bød velkommen.

 1. Gunnar Harmsen blev valgt som dirigent.
  Gunnar Harmsen kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt varslet. Gunnar gennemgik dagsorden og kunne konstatere, at der var indkommet 2 forslag. Dirigenten gav herefter ordet til formanden.

 2. Formanden aflagde bestyrelsens beretning for det forløbne år. Beretning blev godkendt.

 3. Henning Mejer Mortensen gennemgik Resultatopgørelse og Balance for perioden 1. maj 2015 30. april 2016. Henning redegjorde for nogle enkelte posters indhold. Der var ingen spørgsmål. Regnskabet blev godkendt.

 4. Forslag 1 omhandlede græsslåning. Peer foreslog at reglerne om græsslåning skulle lempes udenfor perioden 1/5 - 31/8, så man måtte begynde at slå græs kl. 14. Det er kl. 15 nu. Jørgen mente, at man skulle tage mest muligt hensyn til hinanden og, at det ikke kan undgås at professionelle slår græs i tidspunktet mellem 12 - 15. Forslaget blev forkastet.

  Forslag 2 omhandlede græsrabatterne. Lars læste bestyrelsens forslag op, og tilføjede at der ikke må parkeres på græsrabatterne som der er skiltet med. Det bevirker at store lastbiler ikke kan holde sig på vejene og dermed får vi opkørte rabatter. Skal der asfalteres på hjørnerne så lastbiler ikke kører i rabatterne eller skal der lægges store beton sten?

Arne forslog at der kunne sættes hvide markerings pinde rundt ved hjørnerne. Ole nævnte at vendepladserne også lider last. Jan nævnte at der findes et net, hvor der kan gro græs op i, var en mulighed. Det blev besluttet at bestyrelsen arbejder videre med en løsning.

 1. Birgit Jensen, Allan Mogensen blev genvalgt til bestyrelsen. Bestyrelsen foreslog Arne Hansen som blev valgt til suppleant.

 2. Revisor og revisorsuppleant blev genvalgt.

 3. Bestyrelsens forslag om uændret kontingent kr. 600 og opsparing kr. 700 til bro- og vejfonden blev godkendt. Det betyder at hver grundejer skal betale i alt kr. 1300 for kontingent og opsparing.

 4. Der er flag regler i Danmark og det er kun tilladt at flage med andre nationers flag, når det danske flag er øverst. Dem som udlejer deres huse er forpligtet til at lejeren kan se/har kendskab til denne regel. Erik Jul Jakobsen oplyste at der er mere sand der hvor badebroen står nu og dermed lettere at få rørene spulet ned og sat fast i havbunden.

  Der kom igen i år en henstilling fra Generalforsamlingen om, at der bliver kørt for stærkt på vores veje. Der var forslag om at prikke til dem som kører for stærkt og minde dem om hastighedsgrænsen er 20 km. TÆNK OVER HASTIGHEDEN.

  Der blev bedt om, at forslag som skal behandles på generalforsamlingen bliver sendt ud til medlemmerne så man kunne forberede sig.

  Lars Grandt takkede bestyrelsen for deres arbejde.

  Birgit takkede Gunnar for god ledelse af Generalforsamlingen og takkede for i dag og for fremmødet, og ønskede alle en god sommer.  Alis Sørensen                           Gunnar Harmsen
  referent                                        dirigent 

Joomla Template - by Joomlage.com