Grundejerforeningen ”Eskelund”  Referat af ordinær generalforsamling

søndag den 19. juni 2022, kl. 10.00 på Tvillingegården, Birkevangsvej 3.

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, ved formanden.
 3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
 4. Behandling af indkommende forslag:
  Bestyrelsen foreslår afholdelse af sommerfest lørdag den 30/7-2022
 5. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen:
        På valg til bestyrelsen er:
        Ester Borup (modtager ikke genvalg)
        Allan Mogensen (modtager genvalg)
        På valg som suppleant er: Torben Hansen
 6. Valg af revisor og revisorsuppleant:
        På valg som revisor er: Poul Frandsen
        På valg som suppleant er: Ole Friis
 7. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
        Bestyrelsen foreslår kontingent:
        850 kr. til ejerforening, en forhøjelse på kr. 200
        650 kr. til bro og vejfond, en nedsættelse på kr. 100.
        Samlet kontingent 1.500., en forhøjelse på det samlede kontingent på 100 kr. 
 8. Eventuelt

************

 1. Jens Borup blev valgt som dirigent. Han konstaterede at Generalforsamlingen var lovlig varslet og der blev valgt 2 stemmetællere.
 2. Formanden Lars, fremlagde årets beretning.
  Der var ros til Brolauget. Kommentar til affaldssystemet og 20 KM malet ned i vejen. Se vedhæftet. Beretningen blev godkendt.
 3. Arne læser regnskabet op. Der blev spurgt til udgifter i forbindelse med hjertestarteren og om der findes en hjerteløber. Regnskabet blev godkendt.
 4. Indkommende forslag:

  1) Forslag fra bestyrelsen: Skal der være en sommerfest. Dette forslag blev enstemmigt godkendt. 

  2) Forslag fra Stina og Jonas, Eskelundsvej 10. "Vi har to forslag ang. tavlen og hjertestarter der står på hjørnet ved Eskelundsvænget. 
  2a) "Opslagstavlens" træstativ er temmelig råddent, og temmelig uanvendelig. De oplysninger, der står der, er ikke specielt relevante længere. Alle benytter jo Facebook-gruppen i stedet. Så vi foreslår at hele opslagstavlen med stativ fjernes. 
  2b) Mht hjertestarteren - den lyser så utroligt kraftigt ind i vores stue, at den næsten blænder. Vi vil meget gerne have dens lys slukket, eller flyttet eller bygget en kasse omkring den"
  Skal der laves en infotavle med integreret hjertestarter? 10 for og 5 imod. Vi får lavet en ny infotavle med integreret hjertestarter. Peter Munk vil gerne samarbejde med bestyrelsen om, at få lavet en ny infotavle.

 5. Til bestyrelsen blev Peter Madsen valgt. Allan Mogensen blev genvalgt. Bestyrelsessuppleant Torben genvalgt. Peter Munk blev valgt som suppleant. 
 6. Revisor: Poul Frandsen, Revisor suppleant: Ole Friis, begge blev genvalgt.
 7. Ændret kontingent til Ejerforeningen kr. 850. Kontingent til Bro og Vejfonden kr. 650. Samlet kr. 1.500. Ændringen blev vedtaget. 
 8. Eventuelt:
  Lars informerede om, at Middelfart kommune har planlagt at sætte en helårsbro op ved vendepladsen for enden af Molevej. Der er infomøde d. 7/7-2022 kl 16.00 ved det blå flag-skilt foran parkeringspladsen ved Molevej 7. Der blev spurgt ind til Legeplads. 
  Festudvalg til sommerfesten: Peter Madsen er med i festudvalget og de arrangerer en sommerfest.  Referent                                                                                    Dirigent

  Alis Sørensen                                                                           Jens Borup                                                     
Joomla Template - by Joomlage.com