Foreningens navn, hjemsted og formål

§ 1

Foreningens navn er Grundejerforeningen Eskelund. Dens hjemsted er Baaring Mark, Asperup sogn, og værnetinget er retten i Odense.

§2

Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser som grundejer i forhold til andre, samt eventuelt at regulere medlemmernes indbyrdes forhold vedrørende ejendommene og disses benyttelse.

Som særlige spørgsmål under foreningens varetagelse nævnes eksempelvis vedligeholdelse af veje og friarealer, samt lignende opgaver, som mest parktisk vil kunne løses i fællesskab.

§3

Som medlemmer kan kun optages ejere af ejendomme, som er udstykket fra matr. nr. 60a Baaring by, Asperup sogn, og enhver ejer af en sådan ejendom med undtagele af parcel nr. 53 langs kommunevejen er pligtig til at være medlem af foreningen.

Foreningens ledelse

 §4

Foreningens ordinære generalforsamling afholdes hvert år senerst 4 måneder efter regnskabårets udløb.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsesbeslutning, eller såfremt mindst 10 medlemmer skriftligt fremsætter ønske derom, med angivels af dagsorden. Ved indkladelse til ordinær generalforsamling vedlægges kopi af det revideret regnskab.

Generalforsamling, såvel ordinær som ekstraordinær, indkaldes med 14 dages varsel ved almindeligt brev til hvert medlem med angivelse af dagsorden.

På den ordinære generalforsamling skal følgende emner behandles:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
4.  Behandling af indkomne forslag.
5. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen.
6. Valg af revir og revisorsuppleant.
7. Fastsættelse af nontigent for det følgende år.
8. Eventuelt.

På generalforsamlingen har hvert medlem én stemme for hver slevstændig ejendom (matr. nr.) Stemmeretten kan udøves i henhold til skriftlig fuldmagt, og afgørelsen træffes efter almindelig stemmeflerhed.

 

§5

Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer. Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen. der vælges 2 bestyrelessuppleanter,
ligesledes for 2 år ad gangen. I ulige år afgår 3 medlemmer og 1 suppleant, og i lige år 2 medlemmer og 1 suppleant.
Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig efter valget med formad, sekretær og kasserer, så fremt sidstnævnte kan findes blandt bestyrelsens medlemmer.
Er dette ikke tilfældet vælges kassereren af bestyrelsen blandt foreningens øvrige medlemmer. Bestyrelsen har ansvaret for regnskabet.

Bestyrelsen holder møde så ofte den finder det fornødent, og træffer afgørelse efter stemmeflerhed.

 

§6

Over det på generalforsamlingen og bestyelsesmøderne passerede føres en forhandlingsprotokol. Udskrift heraf tjener som fuldt gyldigt bevis for det passerede.

Regnskab og økonomi, herunder drift og vedligeholdelse

 

§7

Foreninges regnskabsperiode går fra 1. maj til 31. april.

Til dækning af udgifterne ved foreningens drift og til løsning af de opgaver, der påhviler foreningen, pålignes medlemmerne et årskontigent , hvis størrelse fastsættes af generalforsamlingen.

Hvertmedlem betaler lige så mange årskontigenter som antallet af ejendomme (matr.nr.), hvoraf den pågældende er ejer.

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den til foreningen til enhver tid hørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

 

§8

Foreningen forpligtes ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller sekretæren.

I større spørgsmål, navnlig ved større investeringer samt optagelse af lån, kræves en generalforsamlings godkendelse.

§9

Tagvand og overfladevand må ikke ledes i kloakken. Hvor hovedkloakledninger fører over private grunde, må der ikke bygges over ledninger , ligesom der indefor en afstand af 2,5 meter fra ledningerne ikke må foretages beplantning med træer og buske med gybtgående rødder.

Kloakledninger indtil 1 meter inde på grundene tilhører de offentlige myndigheder, ligesom vandledninger til og med målerbrøndene tilhører Baarind Vanfværk. vedligeholdelse af kloak- og vandledninger på egen grund påhviler den enkelte grundejer.

Friarealet (parcel 54 ad matr. nr. 60a Baaring by, Asperup sogn) samt vej- og stiarealer er tilskødet grundejerforeningen, som betaler omkostninger ved vedligeholdelsen.

Vedtægsændringer og foreningens ophør

§10

Til ændring af vedtægterne kræves, at 2/3 af samtlige medlemmer stemmer for ændringen. Det samme gælder ved foreningens opløsning, idet hertil tillige kræves samtykke af den myndighed, som administrerer byggeloven i kommunen.

Såfremt færre ende 2/3 af medlemmerne er fremmødt på generalforsamlingen, herunder fuldmagter, kan en vedtægtsændring samt foreningsopløsning vedtages ved almindelig stemmelerhed på en ferefter følgende ekstraordinær generalforsamling.

I tilfælde af foreningens opløsning fordeles dens eventuelle midler ligeligt mellem medlemmerne i forhold til antallet af ejendomme (matr.nr.).

Således vedtaget på generalforsamlingen den 28. juni 2009

 

I bestyrelsen:

 

Søren Buhl     Jan Legind     Henning Mejer Mortensen    Peter Illum Andersen   Harriet Vindeløv Petersen

 

 

 

 

 

 

 

Joomla Template - by Joomlage.com